طب سنتی

طب سنتی

طب در عهد باستان

طب در عهد باستان یافتن ریشه های طب، طبابت به لحاظ تاریخی اگر امری محال نباشد.بسیار دشوار است.لیکن کهن ترین اسناد و مدارک تاریخی گواه آن است که در درجه اول چین در 5000 سال پیش و مصر در 3000...